Spiga

architekt krajobrazu - opis zawodu

Klasyfikacja zawodów i specjalności - opis zawodu
Kod: 214102

Synteza: Opracowuje programy oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu i terenów zieleni miejskiej, a także projekty ochrony i kształtowania krajobrazu terenów niezurbanizowanych w celu zachowania i rozwijania różnorodności, osobliwości i piękna krajobrazu; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin: ekologii, geologii i geomorfologii, klimatologii, hydrologii, fitosocjologii, geografii fizycznej kompleksowej, ochrony środowiska przyrodniczego, ogrodnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, historii sztuki, architektury etc.

Zadania zawodowe:

- ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie i przywracanie im użyteczności;

- wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka;

- opracowywanie koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, biotopów i biocenoz, w ramach studiów do planów przestrzennych zagospodarowania, na różnych poziomach planowania;

- opracowywanie koncepcji ochrony parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody oraz parków krajobrazowych;

- koordynowanie opracowań dotyczących ocen oddziaływania inwestycji na środowisko oraz dopuszczalnych rozmiarów ingerencji i niezbędnych działań naprawczych;

- opracowywanie studiów dotyczących stanu istniejącego;

- opracowywanie programów i projektów terenów zieleni miejskiej;

- rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.;

- opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych;

- opracowywanie projektów obiektów architektury krajobrazu: ogrodów przydomowych, ogrodów na dziedzińcach, na dachach, parków i ogrodów przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, parków etnograficznych, wystaw ogrodniczych, ogrodów działkowych, cmentarzy;

- kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych;

- kształtowanie krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych;

- opracowywanie projektów szaty roślinnej chroniącej tereny przed ogniem, zanieczyszczeniem powietrza, wandalizmem, etc.;

- prowadzenie nadzoru autorskiego lub kierowanie budową obiektów architektury krajobrazu;

- opracowywanie studiów historycznych i dokumentacji konserwatorskich dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytków sztuki ogrodowej oraz ochrony krajobrazów historycznych i pielęgnowanie zabytkowych założeń ogrodowych;

- opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu;

- opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac rekultywacyjnych;

- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;

- nadzorowanie innych pracowników.Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;

- pełnienie funkcji administracyjnych w służbach publicznych;

- członkostwo w zespołach przygotowujących projekty urbanistyczne i budowlane.

źródło

Kobiety w sztuce

prof. Kiereś - skrypty

część1
część2

demokracja a wolność artystyczna

wywiad z prof. KieresiemTa strona korzysta z Google Analytics