Spiga

Eden 2009

REGULAMIN KONKURSU
na „Projekt koncepcyjny zagospodarowania
terenu zieleni rozdzielajacej pasy ruchu Alej Witosa w Lublinie”
odbywającego się na VI Wojewódzkiej Wystawie Ogrodniczej oraz
na Targach Ogrodniczych "EDEN 2009"
w dniach 24 - 26 kwietnia 2009 r. w Lublinie
§ 1
Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim firmom i projektantom
zajmującym się projektowaniem i realizacją terenów zieleni (ogrodów, parków, miejsc
publicznych itp.) oraz studentom uczelni o kierunku architektury krajobrazu,
architektury lub kształtowania terenów zieleni, a także inwestorom (urzędom gmin,
na terenie których zrealizowano projekty, np. rewitalizacji przestrzeni zielonych)
§2
Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnego
wstępnego zgłoszenia ( załącznik nr. 1 ). Po wysłaniu zgłoszenia każdy uczestnik
dostanie mapę do celów projektowych z zaznaczonym terenem droga elektroniczną
na podany e-mail. Materiały konkursowe należy przesłać na adres
Międzynarodowych Targów Lubelskich lub złożyć w Biurze Targów najpóźniej do
dnia 6 kwietnia 2009 r.
Niedotrzymanie terminu traktowane jest jako zaniechanie uczestnictwa w Konkursie.
§3
Zgłoszony projekt będzie rozpatrywany pod warunkiem dołączenia do materiałów
konkursowych dowodu opłaty wpisowej 200 zł, dotyczącej konkursu na konto
Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
o/ Lublin ul. M. C. Skłodowskiej 3
65 1060 0076 0000 3200 0083 0437
z dopiskiem konkurs i podstawowymi danymi uczestnika.
Bezpłatny udział w konkursie przysługuje wyłącznie studentom.
§4
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
§5
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę konkursową.
§6
Nieopisane prace konkursowe należy przesyłać: w formie wydruków komputerowych
na sztywnych planszach (max. 2 plansze) w formacie (70 x 100 cm) oraz dodatkowo
zapisane na nośniku CD.
§7
Zakwalifikowanie nadesłanych prac oraz ich oceny dokona komisja konkursowa
powołana przez organizatora konkursu.
Prace konkursowe, niespełniające wymagań o których mowa w regulaminie konkursu
lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w §2, nie będą podlegały ocenie
jury.
§8
Do dostarczonych projektów nieopisanych nazwiskiem należy dołączyć anonimową,
zamkniętą kopertę opisaną wyłącznie tytułem/ nazwą projektu z umieszczonymi
wewnątrz danymi osobowymi uczestnika ( załącznik nr. 2 ). Prace nadesłane na
konkurs nie będą odsyłane do uczestników i pozostaną własnością organizatora.
§9
Nagrodami w konkursie są:
• Nagroda Prezydenta Miasta Lublina.
• Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
• Dyplom i nagroda Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i
Techników Ogrodnictwa o/Lublin
§10
Ogłoszenie werdyktu komisji i wręczenie nagród odbędzie się dnia 24 kwietnia 2009,
w trakcie sympozjum odbywajacego sie w trakcie na VI Wojewódzkiej Wystawy
Ogrodniczej i Targów EDEN 2009 na terenie hali targowej.
§11
Powyższy regulamin znajduje się dodatkowo na stronie: www.targi.lublin.pl . Tam
można również uzyskać informację o ewentualnych zmianach w Regulaminie
konkursu.
ORGANIZATORZY

Ta strona korzysta z Google Analytics