Spiga

CORINE

Coordination of Information on the Environment - system informacji na temat przyrody nadzorowany przez Europejską Agencję Środowiskową ( European Environmental Agency). Celami programu jest realizacja polityki ekologicznej UE, która obejmuje ochronę bioróżnorodności we wszystkich wymiarach określenie kierunku dotyczącego polityki ochrony przyrody, jej wdrażanie i pobudzanie różnych służb państwowych w tym wymiarze.

W Polsce program CORINE jest realizowany w trzech działach tematycznych:
  • CORINE land cover (gromadzi informacje dotyczące użytkowania ziemi)
  • CORINAIR (inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń)
  • CORINE biotopes (typowanie ostoi przyrodniczych, sporządzanie opisu bogactwa przyrodniczego)
Typowanie ostoi CORINE opiera się na listach gatunków, odzwierciedlających pełny zakres biogeograficznego zróżnicowania przyrody w krajach uczestniczących w programie, a które zostały przygotowane na podstawie Konwencji Berneńskiej i czerwonej księgi IUCN. Na polskiej liście CORINE znajdują się 53 gatunki roślin występujące w Europie Środkowej oraz 36 - lokalnie występujących w Polsce, 139 zagrożonych gatunków kręgowców i 136 gatunków bezkręgowców. Wśród gatunków, które były podstawą typowania ostoi przyrody CORINE w skali europejskiej znalazło się jedynie 10% gatunków chronionych w Polsce. W banku danych CORINE-biotopes znajdują się aktualnie informacje o 961 ostojach, które zajmują około 10-12% powierzchni Polski. Często nie są one objęte ochroną prawną.

Wytypowane miejsce staje się ostoją CORINE jeżeli między innymi:

  • jest obszarem występowania nie więcej niż 1% europejskiej populacji gatunku lub biotopu z listy CORINE;
  • jest jednym z co najwyżej 5 miejsc występowania gatunku lub biotopu z listy CORINE w regionie;
  • jest jednym ze 100 najważniejszych miejsc występowania gatunku z listy CORINE w Europie;
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu w Polsce jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Polska zgłosiła swój udział w projekcie w lipcu 2001.

46 ostoi w województwie lubelskim. Spośród tej liczby 25 ostoi ma powierzchnię powyżej 100 ha, przy czym największą jest ostoja „Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie” (135 436 ha). Łączna powierzchnia ostoi wyznaczonych w ramach tego programu zajmuje ponad 13% obszaru województwa.

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics