Spiga

Zielone ściany

zdjęcie pochodzi z galerii firmy

Firma Green Fortune zajmuje się zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni. Mnie urzekła zakładanymi przez siebie zielonymi ścianami. Pomysł niebanalny i w sumie nie trudny do wykonania, a zupełnie odmieniający przestrzeń, nadający jej nową wartość. Roziwązanie o tyle ciekawe, że pozwala na wprowadzenie zieleni roślin tam, gdzie tradycyjne rozwiązania na to nei pozwalają jak np. w podziemnych parkingach.

Levi van Veluw, Landscape video, 2008

Dla wszystkich tych którzy zmagają się z tworzeniem makiet.
Wszytkie zdjęcia z strony autora: http://www.levivanveluw.com/Open Access Day


W związku z wielkimi zmianami w zakresie publikowania naukowego i promowania idei open access, otwartej kultury oraz edukacji, swobodnego dostępu do wiedzy, jak najszerszej wymiany doświadczeń - międzynarodowe organizacje organizacje Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture i Public Library of Science ustanowiły 14 października Dniem Open Access.

Nowe technologie i internet zmieniły nasze życie, dają nam szansę wykorzystania informacji i wiedzy w skali globalnej, każdy może tworzyć dzieła kultury, wielu prowadzić badania czy edukować. Ważnym jest, by potem dzielić się nabytą wiedzą z innymi. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by dobra, które współtworzymy były dostępne każdemu, za darmo i przez 24h na dobę. Pamiętajmy o tym, że znacznie częściej jesteśmy konsumentami już istniejącej kultury i wiedzy niż twórcami, że to, kim jesteśmy zawdzięczamy twórczości przeszłych pokoleń. Dajmy następnym pokoleniom szansę na nieograniczone uczestnictwo w kulturze i edukacji! Nie zamykajmy przed nimi „bram do sieci”.


źródło

Szwajcarskie ogrody

zdjęcia dzięki uprzejmości autora

Konwencja Ramsarska

W 1971 roku, w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego, została podpisana tzw. Konwencja Ramsarska „Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”.

W rozumieniu konwencji obszary wodno-błotne to środowiska, gdzie dominującą rolę odgrywa woda. Są to tereny bagien, błot, torfowisk lub zbiorniki wodne – zarówno naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz
z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów.

Nazwa Data wpisania Powierzchnia
Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno 22 listopada 1977 710 ha
Park Narodowy Ujście Warty 3 stycznia 1984 4,235 ha
Rezerwat przyrody Jezioro Karaś 3 stycznia 1984 815 ha
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp 3 stycznia 1984 999 ha
Rezerwat przyrody Świdwie 3 stycznia 1984 891 ha
Biebrzański Park Narodowy 27 października 1995 59,233 ha
Słowiński Park Narodowy 27 października 1995 18,247 ha
Stawy Milickie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy 27 października 1995 5,325 ha
Narwiański Park Narodowy 29 października 2002 7,350 ha
Poleski Park Narodowy 29 października 2002 9,762 ha
Wigierski Park Narodowy 29 października 2002 15,085 ha
Rezerwat przyrody Jezioro Drużno 29 października 2002 3,068 ha
Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym 29 października 2002 40 ha

Narwiański PN "Polska Amazonia"


Utworzony: 1996 r.
Powierzchnia parku: 6 810 ha, powierzchnia otuliny 15 408 ha.
symbol: błotniak stawowy

Park obejmuje swoim zasięgiem bagienną dolinę Górnej Narwi na odcinku Suraż - Rzędziany. Najważniejszym walorem przyrodniczym jest unikatowy charakter rzeki, która została zakwalifikowana do systemu rzek anastomozujących. Narew w granicach Parku płynie wieloma korytami, które rozdzielając się i łącząc tworzą nieregularną, skomplikowaną sieć.


Fauna:
W latach 1979-2000 na terenie Parku stwierdzono ogółem 203 gatunki ptaków z czego 154 to gatunki lęgowe i prawdopodobnie lęgowe, pozostałe gatunki spotykane są na przelotach w trakcie wędrówek.
Ssaki reprezentowane są przez gatunki takie jak dzik, łoś, sarna i jeleń, a także wiewiórka, bóbr, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, nornica ruda, badylarka, i mysz zaroślowa. Rejon doliny Narwi na odcinku NPN wyróżnia się przebiegiem granic zasiedlenia zębiełka białawego. Ssaki drapieżne reprezentowane są przez następujące gatunki: lis, jenot, borsuk, wydra, kuna leśna, kuna domowa, tchórz zwyczajny, gronostaj, łasica łaska i norka amerykańska.

Flora:
Cechą charakterystyczną Parku jest dominacja na wielkich obszarach zespołu szuwaru turzycy sztywnej Caricelum elatae, właściwego dla istniejącego tu łęgu zastoiskowego, charakteryzującego się wysokim uwodnieniem w ciągu całego roku.

Flora roślin naczyniowych NPN liczy około 500 gatunków. Na obszarze Parku, stwierdzono obecność ponad 20 gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Gatunki objęte ochroną całkowitą to m.in.: widłak jałowcowaty, goździk pyszny, rosiczka okrągłolistna, goryczka wąskolistna, wielosił błękitny, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, grążel żółty i grzybienie białe.

Rezerwaty Biosfery UNESCO

Wyniki Konferencji Generalnej UNESCO w 1970 roku:

 • powołanie Programu MAB (Man and Biosphere)
 • sformułowanie potrzeby dostępności niezakłóconych terenów naturalnych dla badań naukowych i kontroli stopnia przekształceń
 • konieczność wyznaczenia przez każde państwo ekosystemów reprezentatywnych dla danych biomów (Udvardy, 14 głównych biomów świata) lub ważnych dla danego państwa
Cechy RB:
 • reprezentują naturalne biomy świata
 • zawierają rzadkie zespoły roślin i zwierząt lub tereny szczególnie cenne ze względów przyrodniczych
 • na tyle duży, by mógł stać się samodzielną jednostką
 • objęty długotrwała ochroną prawną
Zadania RB:
 • zachować bioróżnorodność, bo od niej zależy ciągła ewolucja
 • zapewnić tereny do długoterminowych badań ekologicznych i środowiskowych
 • stworzyć obszary ciągłego kształcenia
RB powinien składać się ze strefy centralnej (ochrona ścisła), buforowej (turystyka, badania naukowe etc.) i przejściowej (przyjazne dla środowiska gospodarowanie terenami społeczności lokalnej).


Rezerwaty Biosfery na obejmujące fragmenty Polski:
 • Babiogórski RB
 • Karkonoski RB (polsko-czeski)
 • RB Jezioro Łuknajno
 • RB Karpaty Wschodnie (polsko-słowacko-ukraiński)
 • RB Polesie Zachodnie (polsko-ukraiński-białoruski)
 • RB Puszcza Białowieska (polsko-białoruski)
 • RB puszcza Kampinoska
 • Słowiński RB
 • Tatrzański RB (polsko - słowacki)

Ochrona przyrody i jej cele

Cele ochrony przyrody
z ustawy o ochronie przyrody (16 IV 2004)

1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów
2) zachowanie różnorodności biologicznej
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków (...) wraz z ich siedliskami przez ich utrzymywani lub przywracanie do prawidłowego stanu ochrony
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień
6) utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.Ochrona częściowa - ochrona dopuszczająca możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwanie osobników tych gatunków lub ich części

Ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków - całoroczną ochronę należących do nich osobników, i stadiów ich rozwoju.

Ochrona czynna - stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów

Ta strona korzysta z Google Analytics