Spiga

Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są jedynie kryteria naukowe.

Dla każdego obszaru Natura 2000 opracowana jest dokumentacja, która składa się z:
  • Standardowego Formularza Danych (SFD), w którym są zawarte najważniejsze informacje o położeniu i powierzchni obszaru, występujących typach siedlisk przyrodniczych i gatunkach „naturowych”, o ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości przyrodniczej i zagrożeniach;
  • wektorowej i GIS w skali 1:100 000.

Podstawy prawne:
1. krajowe:
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
2. europejskie
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory


Na terenie woj. lubelskiego znajduje sie 69 obszarów Natura 2000, w tym:
1. bagno bubnów

2. chełmskie torfowiska węglanowe

3. Czarny Las

4. Dąbrowy Seroczyńskie

5. Dolina Dolnego Bugu

6. Dolina Tyśmienicy

7. Dolina Środkowej Wisły

8. Gościeradów

9. Dolny Wieprz

10. Jeziora Uściwierskie

11. Krowie Bagno

12. Lasy Janowskie

13. Lasy Parczewskie

14. Lasy Sobiborskie

15. Płaskowyż Nałęczowski

16. Polesie

17. Roztocze

18. Puszcza Solska

19. Święty Roch

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics