Spiga

Cechy populacji

- zagęszczenie - liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni

- rozmieszczenie - sposób zajmowania przestrzeni przez osobniki jednej populacji (zależne od wielkości, zasobów pokarmowych)

* skupiskowe - występujące najczęściej, większe bezpieczeństwo liczebność stadzie, łatwiejsze wyszukiwanie pokarmu (mrówki, truskawki)

* losowe - osobniki rozmieszczone przypadkowo (okrzemki, motyle)

* równomierne - uprawy roślin i zwierząt, ptaki drapieżne i zwierzęta broniące terytorium (ziemniaki, kukurydza, jabłonie, zboża, orły, lisy, wilki, myszołowy)

- liczebność - liczba osobników tworząca populację (zależne od emigracji, imigracji, rozrodczości, śmiertelności)

- rozrodczość - zdolność populacji do wydawania potomstwa (zależne od czynników środowiska, liczebności, zagęszczenia, rozmieszczenia, opieki nad potomstwem)

- śmiertelność - ubytek osobników populacji na skutek wymierania (zależne od czynników środowiska, liczebności, zagęszczenia, rozmieszczenia, opieki nad potomstwem)

- struktura wiekowa - stosunek liczby osobników młodych do liczby osobników starych

(rozwijająca się - przewaga osobników młodych, szeroka podstawa piramidy;

ustabilizowana - równomierny rozkład, piramida ma kształt zwężonego dzwonu;

wymierająca - przewaga osobników starych, piramida ma kształt urny)

- struktura płciowa - stosunek liczby osobników płci męskiej do płci żeńskiej (naturalnie 1:1; inaczej: pszczoły - jedna samica, reszta trutnie)

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics