Spiga

powierzchnia zdjęcia fitosocjologicznego

500 - 2500 m - lasy (drzewostan i runo)
100 - 400 m - runo leśne
50 - 100 m - murawy kserotermiczne
25 - 100 m - zbiorowiska ruderalne i segetalne
10 - 25 m - łąki i szuwary
5 - 10 m - łąki i pastwiska
1 - 4 m - zbiorowiska mchów i porostów

W przypadku wykonywania zdjęcia, którego jedynym celem jest identyfikacja zbiorowiska powierzchnia zdjęcia może być mniejsza.

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics