Spiga

Dokumentacja projektu

Projekt budowlany to projekt techniczno-roboczy umożliwiający realizację inwestycji przez dokładne określenie jej elementów i podanie sposobów wykonania.

1) Część opisowa

-określenie podmiotu inwestycji i przewidywanego czasu realizacji
-opis stanu istniejącego oraz opis najbliższego otoczenia
-opis zmian wprowadzanych w zagospodarowaniu terenu
-omówienie projektowanych elementów
-zestawienie powierzchni poszczególnych elementów

2) Część graficzna
-plan orientacyjny (1:1000 lub 1:5000)
-plansza podstawowa (1:250 lub 1:500)
-plansze dodatkowe - np. układ dróg, roboty ziemne i ukształtowanie terenu, szczegóły budowy (na ogół od 1:50 do 2:1)

3) Kosztorys
-karta tytułowa (nazwa obiektu, inwestor, autor, koszt budowy, podpisy osób zatwierdzających)
-wykaz cenników i obowiązujących aktów prawnych, służących za podstawę opracowania
-propozycje kosztorysowe
-tabele zawierające koszty poszczególnych robót
-przedmiar robót , określający ich wielkości
-wykaz materiałów


Dokumentacja uproszczona ("jednostadiowa") wykonywana jest dla prostych inwestycji, np. małych zieleńców, czy pasów przyulicznych.
Składa się z:
-części graficznej (projekt budowlany o uproszczonych założeniach)
-opisu
-kosztorysu.

Ta strona korzysta z Google Analytics