Spiga

Ogólna organizacja terenu budowy

Organizacja placu budowy:
-ustawienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zawierającej niezbędne informacje dotyczące budowy,
-ustawienie tymczasowych pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych dla pracowników oraz magazynów,
-stworzenie tymczasowego ogrodzenia dla terenów składowania materiałów,
-wykonanie tymczasowej instalacji wodociągowej, elektrycznej i telefonicznej,
-wykonanie niezbędnych urządzeń sanitarnych.

Zleceniodawca na podstawie umowy zobowiązany jest przekazać wykonawcy teren budowy (w całości lub częściowo) o rozmiarach i w stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonywanie robót powierzchniowych. Zleceniodawca przed rozpoczęciem robót powinien na własny rachunek:
-wyznaczyć w terenie w sposób trwały linie pomiarowe, osie obiektów, linie zabudowy, niezbędne wysokości itp
-założyć i zabezpieczyć na potrzeby wykonawcy stałe punkty niwelacyjne (repery)
-dostarczyć plan uzbrojenia terenu

Ta strona korzysta z Google Analytics