Spiga

Dokumentacja budowy

1) Zlecenie:
-numer i nazwa budowy
-termin rozpoczęcia i zakończenia budowy
-limity finansowe z podziałem na kwartały
-limit funduszu płac
-system rozliczeń

2) Dziennik budowy - prowadzony w dwóch egzemplarzach przez kierownika budowy lub wyznaczonego pracownika, z wpisami dokonanymi także przez inspektora nadzoru.
-termin wprowadzenia wykonawcy na budowę i termin dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej
-uwagi i zastrzeżenia kierownika budowy dotyczące wykonania projektowanych robót
-uwagi inspektora nadzoru
-rejestr korespondencji
-dane dotyczące wyznaczonych linii pomiarowych, reperów itp
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót
-zapisy dotyczące odstępstw od projektu lub niezgodności wykonania z odpowiednim uzasadnieniem zmian
-opisy trudności i przeszkód oraz ich przyczyn
-zapisy zgłoszenia wykonanych robót do odbiorców częściowych i całkowitych oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu
-zapisy inspektora nadzoru w sprawie usunięcia usterek i braków
-polecenia wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w projekcie wraz z ich uzasadnieniem
-dane dotyczące zatrudnieni, pracy sprzętu i transportu, dostaw materiałów oraz przebiegu robót
-uwagi i polecenia dotyczące budowy, wpisywanie przez inspektora nadzoru, autora projektu i władze nadrzędną.

Na każdy wpis do dziennika o charakterze żądania, strona przeciwna winna jest odpowiedzieć w terminie określonym między stronami.

3) Księga obmiaru robót prowadzona jest przez kierownika budowy lub kierowników robót branżowych (odrębne księgi).
-obliczenia ilości wykonanych robót
-wpisy w księdze powiny być datowane i podpisywane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
-kartoteki obmiaru, zawierające karty postępu poszczególnych robót

4) Harmonogram
-przerobu
-funduszu prac
-kosztów

5) inne:
-zlecenia wewnętrzne
-zlecenia robocze
-karty zarobkowe
-listy obecności
-listy plac
-protokoły robót
-dokumenty i kartoteka magazynowa
-sprawozdania
-dziennik korespondencji itp

Ta strona korzysta z Google Analytics