Spiga

Roboty ziemne (nasypy, wykopy, dokumentacja)

Roboty ziemne to prace związane z dostosowywaniem rzeźby terenu do koncepcji przestrzenno-plastycznej projektu, takie jak wykopy, czy nasypy. Prace związane z wykonywaniem wykopów pod budynki, drogi, fundamenty elementów małej architektury itp. na ogół nie zalicza się do robót ziemnych.
W miejscach przeznaczonych do uprawy roślin pod warstwą nasypanej ziemi nie powinny znajdować się materiały, które mogą utrudniać wzrost roślin (np. nieprzepuszczalna nawierzchnia).

*Nasypy służą na ogół do tworzenia dominant, punktów widokowych, tarasów, skarp, murków, osłon widokowych, przeciwwietrznych itp. Nasypów nie można wykonywać np. w miejscach projektowanego posadowienia budynków lub elementów architektury ogrodowej, jeśli znajdą się tam grube warstwy gleb, materiałów luźnych lub o niewielkiej spoistości, np. torfowiska lub wysypiska odpadów.
Pod nasypami o płaskich powierzchniach nie powinno się postawiać nadmiernie ubitych (nieprzepuszczalnych) powierzchni gruntu, ponieważ w miejscach tych może dochodzić do długotrwałego utrzymywania się wód opadowych, co z kolei może utrudnić normalny rozwój roślinności (zbyt małe kapilarne podsiąkanie wody gruntowej).

*Wykopy prowadzi się często w celu utworzenia, powiększenia lub pogłębienia zbiorników wodnych.
W miejscu prowadzenia wykopów konieczne jest usunięcie zanieczyszczeń, znajdujących się w warstwie ziemi urodzajnej oraz przeszkód, które mogą utrudnić poruszanie się pojazdów i pracę sprzętu (np. stare fundamenty, pnie po usuniętych drzewach).

W trakcie projektowania konieczne jest drążnie do zrównania objętości wykopów i nasypów, co pozwoli zmniejszyć koszty wywożenia lub dowożenia ziemi.


Prace związane z kształtowaniem powierzchni terenu wykonuje się w oparciu o projekt i dokumentację zawierającą:
-projekt techniczno-roboczy (warstwice, rzędne wysokości lub inne oznaczenia stanu istniejącego i projektowanego)
-wyliczenie objętości mas ziemi pochodzącej z wykopów i potrzebnej do utworzenia nasypów
-wskazania najbardziej ekonomicznego kierunku przemieszczania mas ziemi z wykopów
-innych danych zależnie od rozmiaru i rodzaju prowadzonych robót ziemnych.


Ta strona korzysta z Google Analytics