Spiga

Zabezpiecznia na czas trwania robot ziemnych

Na tereny zieleni na obszarach miejskich i podmiejskich przeznacza się często miejsca składowisk, magazynów, a nawet wysypisk odpadów. Gleba tam jest zanieczyszczona lub zupełnie zdegradowana i wymaga wtedy rekultywacji.

Na terenie robót ziemnych miejsca, gdzie przewody i instalacje znajdują się na niewielkich głębokościach powinny zostać zabezpieczone i oznakowane.

Niezabezpieczona roślinność drzewiasta narażona jest na uszkodzenia mechaniczne. Pnie drzew powinny więc zostać obłożone słomą lub miękką tkaniną, a następnie obłożone deskami i obwiązane drutem. Zwisające gałęzie, narażone na uszkodzenia spowodowane przez poruszający się sprzęt i pojazdy powinny być w podwiązane lub podparte. Nie należy usuwać takich gałęzi!

Powierzchniowa (urodzajna) warstwa gleby jest najbardziej żyzną warstwa w profilu glebowym, dlatego należy ją odpowiednio zabezpieczać w miejscach prowadzenia robót ziemnych i w miejscach, gdzie jest ona narażona na zniszczenie. Grubość warstwy urodzajnej to na ogół 10-30 cm.
Przechowywanie warstwy urodzajnej:
-w pryzmach o wysokości do 1,5m i szerokości 2-4m
-górna powierzchnia powinna być lekko wklęsła, by pryzma lepiej przyjmowała wody opadowe
-ochrona przed zachwaszczaniem.
Długotrwałe przechowywanie dużych pryzm powoduje w glebie procesy beztlenowe, obniżające wartość ziemi.

Zabezpieczeniu powinna także podlegać darń o dobrej jakości. Przed zdjęciem warstwy trawę należy nisko skosić.
Przechowywanie:
-zwinięta lub w kwadratowych płatach 30x40cm
-płaskie pryzmy
-trawa do trawy
-nie dłużej jak kilka, max. kilkanaście dni.
Najbardziej niesprzyjające przechowywaniu darni są wysokie temperatury i duża wilgotnośc powietrza.


Ta strona korzysta z Google Analytics